Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09

Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:


YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Başvuru Usulleri

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (p) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başvuru usulü ve aranacak belgeler
MADDE 3 - (1) Denklik başvurusu şahsen ya da posta yolu ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılır.

(2) Diploma denklik başvurusunda bulunanlar, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ile birlikte, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını havi),

b) Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

c) Yurtdışından alınan lise diplomalarının yurtdışında Eğitim Müşavirliklerinden veya Ataşeliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak lise denklik belgesi aslı,

ç) Denkliği talep edilen diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı,

d) Denkliği talep edilen diploma ya da mezuniyet belgesinin noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi,

e) Öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi aslı (offical transkript), Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki aslı (supplement),

f) Not çizelgesinin noter veya Türk yurtdışı temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi,

g) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersleri gösterir not çizelgesi (offical transkript) aslı veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi,

ğ) Üniversite eğitimi sırasında kullanılan pasaport aslı veya Türk Dış Temsilcilikleri ya da noter tarafından onaylanmış giriş-çıkış tarihlerini ve işlem gören sayfaları havi okunaklı pasaport sureti,

h) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden, denklik başvurularında öğrenime başladıkları yıla ait lisans programları için ilgili alan türünde 185,000, önlisans programları için 160,000 puan aldıklarını gösterir ÖSS sonuç belgesi veya muadil sayılan SAT 1 (minimum 1000 puan), ACT (minimum 21 puan), Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (minimum 2 ders), Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB), Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita).

(3) İkinci fıkranın (h) bendinde sayılan belgelerin, hangi ülkelerde yükseköğrenime başlayacak öğrencilerden istenmeyeceği, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenerek, öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi yükseköğretim programları ve kontenjanları (ÖSYS) kılavuzunda ilan edilir.

(4) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere çift vatandaşlık hakkına sahip olup orta öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayanlardan, öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi yükseköğretim programları ve kontenjanları (ÖSYS) kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve diploma denklik talebinde bulananlardan yükseköğretime başlanılan yıl itibariyle öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (ÖSYS) sonuç belgesi istenir.


Yabancı uyrukluların denklik başvurusunda aranacak belgeler

MADDE 4 - (1) Yabancı uyruklulardan denklik başvurusunda bulunanlar, (a) ve (h) bentlerinde sayılan belgeler dışında 3 üncü maddede sayılan belgelerle birlikte, aşağıda sayılan ve durumlarına uyan belgelerden en az birini başvurularına eklemek zorundadırlar:

a) İçişleri Bakanlığının ya da bir kamu kurum veya kuruluşunun başvuru sahibinin çalışma izni alabilmek için başvurduğunu ve bunun için denklik belgesine gerek duyulduğunu yazılı olarak bildirmesi,

b) Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak üç aydan uzun süreli ikamet belgesi,

c) Türkiye'deki üniversitelerde lisansüstü eğitim yapmak isteyen başvuru sahiplerinin ilgili üniversitelerden alacakları belge,

ç) İçişleri Bakanlığından alınacak, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş başvurusunun kabul edildiğine dair yazı.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.